فایل wordسئوالات

فایل wordسئوالات عربی وپیام آسمانی قرآن هفتم وهشتم


مدت

زمان

 

آشنایی دانش آموزان با جمله ی اسمیه

 

اهداف کلی

اهداف آموزشی (کلی ، جزیی ، رفتاری

 

 

 

انتظار می رود دانش آموزان در پایان درس بدانند:

1- انواع جملات عربی را بدانند.

2- جمله ی اسمیه را تعریف کنند.

3- انواع کلمات و نقش آنها را در جمله ی اسمیه بدانند.

4- علامت های اسم و اعراب آنها را بدانند.

5- انواع خبر را نام برده و یاد بگیرند.

 

 

هدف های جزیی درس

 

انتظار می رود دانش آموزان قبل از درس جدید بتواانند:

1- انواع جملات عربی خصوصاَ اسمیه را تعریف کنند.

2-نقش کلمات جمله اسمیه را تشخیص دهند.

3- اعراب کلمات جمله اسمیه را روی هر کلمه قرار دهند.

4- علامت های اسم را تشخیص دهد.

 

 

هدف های رفتاری (ورودی)

 

انتظار می رود دانش آموزان در پایان درس جدید بتوانند:

1- انواع جمله ی عربی را تشخیص داده و تعریف جمله ی اسمیه را بگوید و انواع کلمات و نقش های کلمات را در جمله ی اسمیه ذکر و اعرابشان را بگوید.

 

هدف های رفتاری (خروجی)

 

 

کارت هایی که انواع و اقسام شکل ها و کلمات روی آن نوشته شده و با ماژیک در رنگ های مختلف

 

رسانه های آموزشی

 

 

 

روش سخنرانی پرسش و پاسخ

استفاده از دانش آموزان در ساختن نوع جمله که با اسم شروع می شود.

 

انتخاب روش تدریس

 

هنگام ورود به کلاس سلام و احوالپرسی به زبان عربی و شوخی و خنده با دانش آموزان-ابراز علاقه پرسش وجو در باره ی افراد غایب کلاس

 

ایجاد روابط عاطفی

فعالیت های قبل از تدریس

 

نماینده کلاس دفتر دانش آموزان را در اختیار دبیر قرار می دهد و نام دانش آموزان بی تکلیف را به او می دهد دبیر با نوشتن جملات عاطفی به زبان عربی از دانش آموزان تشکر می کند. مانند شکراَ حبیبی

 

دیدن تکلیف

 

پرسش و پاسخ و توضیح خواستن از دانش آموزان در مورد درس قبلی و امتیاز دادن به دانش آموزانی که خوب جواب داده اند یا وسیله یا مطلبی درباره مطلب جدید ارائه دادند.

 

انجام ارزشیابی (آغازین)

20-25 دقیقه

 

ایجاد نظم و انضباط در کلاس ،قرار دادن گروهها در کنار هم،گوشزد کردن به افراد بی انضباط در رعایت نظم.

 

 

تنظیم وضعیت کلاس


ایجاد شور و اشتیاق در دانش آمزان برای شنیدن درس جدید و سؤالتی در رابطه با انواع کلمه و علائم اسم که در سال اول خوانده اند.

ایجاد انگیزه برای درس جدید

 

برای شروع درس سعی می کنیم مطالبی را که خود دانش آموزان می توانند در بیان آنها به ما کمک کنند را استفاده می کنیم مثلاَ وقتی می نویسیم جمله ی اسمیه و تعریف آن ،تعریف های دانش آموزان را با توجه به اسمیه بودن دریافت می کنیم و بعد تعریف نهایی را از زبان و سخنان خودشان بیان می کنیم و بعد سعی می کنیم انواع کلمه و علائم اسم را که در سالهای قبل خوانده اند را توضیح دهیم و سپس به ارائه ی درس می پردازیم و جمله ی اسمیه را به دو کلمه که یکی مبتدا و دیگری خبر می گوییم تقسیم می کنیم و هر کدام را جدا جدا توضیح و با نشانه ها و علائم آنها بچه ها را آشنا می کنیم.(لازم به ذکر است که در طول زمان تدریس پرسش و پاسخ کردن برای رسیدن به جواب درس الزامی است)

 

 

 

ارائه محتوا

(درس جدید)

فعالیت های مربوطه به ارائه درس

 

در طول درس با بیان مثال هایی از درس و موضوع آن سعی می کنیم تا دانش آموز با جمله اسمیه بهتر و بیشتر آشنا گردد و یا از آنها می خواهیم جمله های اسمیه را خودشان مثال بزنند و مبتدا و خبر آن را ذکر کنند.

 

ارزشیابی در حین تدریس

 

تمام مواردی را که لازم است دانش آموزان ثبت کنند را پای تابلو می نویسیم و از آنها می خواهیم که در دفتر بنویسند.

جمع بندی و نتیجه گیری

 (خلاصه کردن ، مرور)

فعالیت های پس از تدریس

 

چند مثال را پای تابلو می نویسیم و از آنها می خواهیم که یکی یکی بیایند و نقش کلمات را از (مبتدا و خبر بودن) و یا نوع خبر را ذکر کنند یا مثالهایی جهت اعراب گذاری می نویسیم.

 

ارزشیابی پایانی

(پس از پایان درس جدید)

 

از دانش آموزان می خواهیم اگر در مورد درس جدید می توانند مثال هایی از قرآن یا دروس دیگر پیدا کرده اند بیاورند و در حل تمارین درس کوشش کنند تا هفته بعد این تمارین در کلاس حل شوند.

فعالیت های تکمیلی

(ارئه تکلیف،واحدکار)

 

 


    به نام خدا                    طرح درس   عربی             پايه سوم راهنمايی         منطقه چهاردانگه       تاريخ:

درس 8  اَلرَّخاءُ و الشِّدَّةُ      مدت تدريس.....دقيقه            تعداد دانش آموزان ...نفر  

                                   نام دبير:    علی اكبرفياضی

 

اهداف كلیدرس :   آشنايیفراگيران با جمله فعليه واركان ، توانايیروان خوانیوحل تمارين درس،                                                                                                                                       ،                       

 علاقه به خواندن داستان هایقرانی

اهداف رفتاری : در فرايند آموزشیاين درس دانش آموز میتواند:

الف) دانستنی ها: 1-اركان جمله فعليه را نام ببرد.                              2- با حضرت ايوب (ع) آشناشود.

                     3-مراحل زندگی حضرت ايوب را شرح دهد.              4- اعراب فاعل را بيان كند .

                    4- ياد بگيرد كه انسان در تمامی مراحل زندگی خودبايد خدا را شكر كند.

   ب) مهارت ها : 1- از روی نوار آموزشی جملات درس را درست تلفظ كند .

                    2- فعل وفاعل را در جمله ها ی درس مشخص كند.

                    3- تمرين هاي درس را حل كند .

                    4- قصه زندگی ايوب (ع) را برای سايرين بيان كند.

                    5- جملات اسميه رابه فعليه تبديل كند.

ج) نگرش :    1-  به خواندن داستان های قرآنی از خود علاقه نشان دهد.

                  2-  در انجام فعاليت گروهی از خود علاقه نشان دهد .

                  3-  نسبت به انجام تكاليف احساس مسئوليت كند.

                  4-  نگرش اورا نسبت به اين كه انسان در مراحل سختیوآسايش زندگی ،خدارا شكر كند تقويت كند.

روش های تدريس: گروهی ،قصه گويی، پرسش وپاسخ و...

رسانه های آموزشی :  كتاب درسی ، تخته كلاس،ضبط ونوار آموزشی،ويدئوپروجكشن و... 

فعاليت های مقدماتی : سلام واحوال پرسی ،حضور وغياب  ،دقت در وضع جسمانی وروانی دانش آموزان،‌‌‌‌          بررسی تكاليف

ارزشيابی تشخيصی:  در جمله «سعيدٌ ينظرُالی السماءِِ »اسم فعل وحرف رامشخص كنيد ،نوع جمله را مشخص كنيد و                                       اركان آن را مشخص كنيد.

رئوس مطالب: حمد وسپاس خدا در همه شرايط زندگی ،جمله فعليه واركان آن

ايجاد انگيزه :  بيان داستان زندگی حضرت ايوب (ع) به صورت خلاصه

ارائه درس: فعاليت مقدماتی ،ارزشيابی تشخيصی ،ايجاد انگيزه ، استفاده از ضبط  ،ترجمه لغات ،ترجمه درس ،         معرفی جمله فعليه واركان آن ،ارزشيابی پايانی، ارائه تكليف

ارزشيابی پايانی : در جمله زير فعل وفاعل را مشخص كنيد. ذهب علیٌ الی البيت.

ارائه تكليف L در ارائه تكليف تفاوت فردی دانش آموزان بايد مورد توجه قرار گيرد)                                                         1-  د ر درس جملات فعليه را پيدا كرده وفعل وفاعل رامشخص كنيد                                                              2- جملات اسميه درس قبل را پيدا كرده وبه جمله فعليه تبديل كنيد .